Göm menyn

Trafiksystem

Forskningen inom området Trafiksystem fokuserar huvudsakligen på trafikmodeller för planering, analys och utvärdering av trafiknät och trafikanläggningar. Det handlar både om att utveckla nya modeller, främst baserade på optimering och simulering, och att använda trafikmodeller som beslutsstöd i olika problemställningar.

Modellerna kan beskriva flöden och system för biltrafik, kollektivtrafik, järnvägstrafik, gång- och cykeltrafik och kan beröra såväl nationella, regionala och lokala trafiknät, som trafik på enskilda sträckor och i korsningar.

Modellerna kan användas för att göra prognoser av trafikefterfrågan och för att bedöma effekterna av gjorda förändringar. Förändringar kan beröra fysisk utformning av trafiksystemet, trafikantbeteenden eller påverkan av ny teknologi för kommunikation mellan aktörer i systemet.

Vi samarbetar med KTH och VTI inom ramen för Center for Traffic research (CTR).

Områdesansvarig är Clas Rydergren.


Sidansvarig: clas.rydergren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 29 10:37:31 CEST 2011